CURRICULUM

Mahanaim Bible Training Center ที่ซึ่งสามารถเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้จักการใช้ชีวิตในพระเจ้า

หลักสูตรการเรียน

 • ความรู้เบื้องต้นพันธสัญญาเดิม
 • ความรู้เบื้องต้นพันธสัญญาใหม่
 • ข่าวประเสริฐ I
 • ประวัติศาสตร์คริสตจักร I
 • บรรยายพิเศษ I
 • ศาสนศาสตร์ระบบ II
 • พลับพลา
 • พันธกิจวิทยา I
 • ฮีบรู
 • บรรยายพิเศษ III
 • จดหมายของเปาโล
 • ศาสนศาสตร์ระบบ I
 • โรม
 • ปฐมกาล
 • ประวัติศาสตร์คริสตจักร II
 • กิจการของอัครทูต
 • บรรยายพิเศษ II
 • ศาสนศาสตร์ระบบ III
 • ความรู้เบื้องต้นบุคคลในพระคัมภีร์
 • ยอห์น
 • บรรยายพิเศษ IV
 • วิทยานิพนธ์
หลักสูตรการเรียนปีแรก
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
ความรู้เบื้องต้นพันธสัญญาเดิม ศาสนศาสตร์ระบบ I
ความรู้เบื้องต้นพันธสัญญาใหม่
โรม
ข่าวประเสริฐ ปฐมกาล
ประวัติศาสตร์คริสตจักร I ประวัติศาสตร์คริสตจักร II
บรรยายพิเศษ I กิจการของอัครทูต
  บรรยายพิเศษ II
หลักสูตรการเรียนปีที่สอง
เทอมที่ 3 เทอมที่ 4
ศาสนศาสตร์ระบบ II ศาสนศาสตร์ระบบ III
พลับพลา ความรู้เบื้องต้นบุคคลในพระคัมภีร์
พันธกิจวิทยา I พันธกิจวิทยา II
ฮีบรู ยอห์น
จดหมายของเปาโล บรรยายพิเศษ IV
บรรยายพิเศษ III วิทยานิพนธ์