CURRICULUM

Good News Theology School ที่ซึ่งสามารถเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้จักการใช้ชีวิตในพระเจ้า

กระบวนการศึกษาพระคัมภีร์

 • ปฐมกาล
 • ซามูเอล
 • มัทธิว
 • จดหมายของเปาโล
 • การบรรยายข่าวประเสริฐ
 • ประวัติศาสตร์คริสตจักร
 • การบรรยายพิเศษ 1
 • เลวีนิติ (การถวายเครื่องบูชา)
 • ดาเนียล
 • ลูกา
 • โรม
 • การบรรยายพิเศษ 3
 • อพยพ
 • พลับพลา
 • 1-2 พงษ์กษัตริย์
 • มาระโก
 • กิจการอัครทูต
 • การบรรยายพิเศษ 2
 • ธรรมบัญญัติ
 • ยอห์น
 • ฮีบรู
 • บรรยายพิเศษ4
 • วิทยานิพนธ์
หลักสูตรการเรียนปีแรก
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปฐมกาล อพยพ
ซามูเอล
พลับพลา
มัทธิว 1-2 พงษ์กษัตริย์
จดหมายของเปาโล มาระโก
การบรรยายข่าวประเสริฐ กิจการอัครทูต
ประวัติศาสตร์คริสตจักร การบรรยายพิเศษ 2
การบรรยายพิเศษ 1  
ndr
หลักสูตรการเรียนปีที่สอง
ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่4
เลวีนิติ (การถวายเครื่องบูชา) ธรรมบัญญัติ
ดาเนียล ยอห์น
ลูกา ฮีบรู
โรม บรรยายพิเศษ4
การบรรยายพิเศษ 3 วิทยานิพนธ์