INTRODUCTION

Mahanaim Bible Training Center ที่ซึ่งสามารถเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้จักการใช้ชีวิตในพระเจ้า

วีดีโอประชาสัมพันธ์

วีดีโอประชาสัมพันธ์ Mahanaim Bible Training Center

Mahanaim Bible Training Center จะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นให้พระเจ้าทำงานในชีวิต
การศึกษาใน Mahanaim Bible Training Center มีเป้าหมายในการนำทางผู้คนที่ค้นหาความจริงหรือผู้ที่รู้ความจริงแต่ไม่รู้จะประกาศบอกผู้อื่นอย่างไร