INTRODUCTION

Mahanaim Cyber College ที่ซึ่งสามารถเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้จักการใช้ชีวิตในพระเจ้า

วีดีโอประชาสัมพันธ์

วีดีโอประชาสัมพันธ์ Mahanaim Cyber College

Mahanaim Cyber College จะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นให้พระเจ้าทำงานในชีวิต
การศึกษาใน Mahanaim Cyber College มีเป้าหมายในการนำทางผู้คนที่ค้นหาความจริงหรือผู้ที่รู้ความจริงแต่ไม่รู้จะประกาศบอกผู้อื่นอย่างไร