INTRODUCTION

Mahanaim Cyber College ที่ซึ่งสามารถเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้จักการใช้ชีวิตในพระเจ้า

Introduction

  • แนะนำสถาบัน
  • เป้าหมาย&วิสัยทัศน์
  • ประวัติความเป็นมา

마하나임바이블트레이닝센터

สถานบันอบรมความรู้ทางพระคัมภีร์ไบเบิ้ล และชีวิตแห่งความเชื่อ เพื่อผู้เผยแพร่และผู้นำ

เมื่อยาโคบเดินทางไปเหล่าทูตของพระเจ้าพบเขา เมื่อยาโคบเห็นทูตสวรรค์เหล่านั้นจึงว่า “นี่แหละกองทัพของพระเจ้า” จึงเรียกสถานที่นั้นว่า “มาหะนาอิม”(ปฐมกาล 32:1,2)

ในปัจจุบันผู้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารได้บนโลกอินเตอร์เน็ต Mahanaim Cyber College ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะสอนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ไม่ยึดติดกับเวลาหรือสถานที่ เพื่อให้ทุกคนสามารถฟังบรรยายข่าวประเสริฐที่ไหนก็ได้ทุกมุมทั่วโลก

Mahanaim Cyber College ได้มีการทำหลักสูตรการเรียนการสอนออกมาเป็น 8 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาตุรกี ภาษากัมพูชา และภาษามองโกเลีย ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกร้อยละ 70 ผ่านทางการเรียนการสอนนี้ ได้เกิดความหวังที่จะมีผู้เผยแพร่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา อเมริกา ยุโรป จีนและอินเดียผ่านทางสถาบันศึกษาพระคัมภีร์

Mahanaim Cyber College ได้จัดทำการสอนความรู้ด้านพระคัมภีร์ การใช้ชีวิตบนความเชื่อ และจัดทำการบรรยเป็นประทุกปีจำในช่วงเวลา 1 เดือน เพื่อผู้เผยแพร่ที่บังเกิดใหม่ผ่านทางการสามัคคีธรรม และแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

ผู้สำเร็จการศึกษาอาจทำงานเป็นผู้เผยแพร่ของคริสตจักรข่าวประเสริฐก็ได้ หลังจากจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี และผ่านข้อสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

อุดมการณ์

Mahanaim Cyber College มีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกอบรมผู้เผยแพร่โดยยึดตามหลัก "ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์" รวมถึงความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระเยซูในพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ผ่านทางสื่อสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถเข้าร่วมเรียนในห้องเรียนได้ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

เป้าหมาย

교육이념 및 목표

ความจริง
เพื่อช่วยให้คนได้เข้าใจถึงความจริงของพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้อง
ผู้นำ
สร้างผู้นำทางข่าวประเสริฐในทั่วทุกมุมโลก
ผู้ที่เชื่อ
เพื่อนำผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ให้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีศาสนศาสตร์และการเรียนรู้

ประวัติความเป็นมาของ Mahanaim Cyber College

2018
02. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 13
2017
09. เปิดหลักสูตรเป็นภาษามองโกเลีย
08. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 12
04. งานรวมรุ่นศิษย์เก่าครั้งที่ 3
02. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 11
2016
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนสถานศักดิ์สิทธิ์ในอิสราเอลครั้งที่ 6 (ทัศนศึกษา)
08. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 10
04. งานรวมรุ่นศิษย์เก่าครั้งที่ 2
03. เปิดหลักสูตรเป็นภาษากัมพูชา
02. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 9
01. เปลี่ยนชื่อเป็น Mahanaim Bible Training
   Center
2015
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนสถานศักดิ์สิทธิ์ในอิสราเอลครั้งที่ 5 (ทัศนศึกษา)
08. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 8
02. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 7
2014
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนสถานศักดิ์สิทธิ์ในอิสราเอลครั้งที่ 4 (ทัศนศึกษา)
09. งานรวมรุ่นศิษย์เก่าครั้งที่ 1
07. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 6
06. ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า Mahanaim Cyber College
02. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 5
2013
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนสถานศักดิ์สิทธิ์ในอิสราเอลครั้งที่ 3 (ทัศนศึกษา)
09. เปิดหลักสูตรเป็นภาษาตุรกี
08. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 4
03. เปิดหลักสูตรเป็นภาษารัสเซีย
02. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 3
2012
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนสถานศักดิ์สิทธิ์ในอิสราเอลครั้งที่ 2 (ทัศนศึกษา)
09. เปิดหลักสูตรเป็นภาษาญี่ปุ่น
08. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 2
03. เปิดหลักสูตรเป็นภาษาฮินดี
02. พิธีรับใบสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 1,
   พิธีรับใบประกาศนียบัตร ครั้งแรก
2011
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนสถานศักดิ์สิทธิ์ในอิสราเอลครั้งที่ 1 (ทัศนศึกษา)
2010
09. เปิดหลักสูตรเป็นภาษาฝรั่งเศส
06. เปิดออฟฟิสสาขาประเทศเคนย่าและกาน่า
05. เปิดออฟฟิสสาขาประเทศจีน
04. ก่อตั้ง Mahanaim Cyber College
   (English, Korean, Chinese, Spanish)