ADMISSION GUIDE

Mahanaim Cyber College ที่ซึ่งสามารถเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้จักการใช้ชีวิตในพระเจ้า

ตารางการศึกษา

  • ภาคการศึกษาต้นปี
  • ภาคการศึกษาปลายปี

*รายละเอียดสามารถดูได้จากประกาศ

ภาคการศึกษาต้นปี

มีนาคม
03.05 ~ 03.05เปิดเรียนภาคการศึกษาต้นปี ปีการศึกษา 2018
03.12 ~ 03.12แนะนำหนังสือเพื่อการสอบกลางภาค
03.26 ~ 03.26 แนะนำหัวข้อสำหรับวิทยานิพนธ์สำหรับเทอมที่ 4
เมษายน
04.09 ~ 04.14สอบกลางภาค
04.21 ~ 04.21งานรวมรุ่นศิษย์เก่าในประเทศเกาหลีใต้
พฤษภาคม
05.14 ~ 05.14แจ้งผลคะแนนสอบกลางภาค
05.14 ~ 05.14ประกาศแจ้งส่วนที่น่าจะออกสอบในการสอบปลายภาค
มิถุนายน
06.11 ~ 06.23สอบปลายภาค/ปิดภาคการศึกษา
กรกฏาคม
07.16 ~ 07.31ลงทะเบียนเรียน
07.16 ~ 08.31รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
07.22 ~ 07.22หมดเขตยอมรับชั่วโมงการเรียน
07.31 ~ 07.31แจ้งผลคะแนนสอบปลายภาคของเทอมที่ผ่านมา
สิงหาคม
07.16 ~ 08.31รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
08.15 ~ 08.18พิธีมอบใบสำเร็จการศึกษา
08.25 ~ 08.25เสร็จสิ้นการศึกษา

*รายละเอียดสามารถดูได้จากประกาศ

ภาคการศึกษาปลายปี

กันยายน
09.03 ~ 09.03เปิดเรียนภาคการศึกษาปลายปี ปีการศึกษา 2018
ตุลาคม
10.19 ~ 10.24สอบกลางภาค
10.15 ~ 12.30ช่วงเวลาส่งวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา
พฤษจิกายน
11.19 ~ 11.19แจ้งผลคะแนนสอบกลางภาค
Dec
12.03 ~ 12.31ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า
12.03 ~ 02.28รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
12.10 ~ 12.22สอบปลายภาค
12.25 ~ 12.25คริสตมาส
2019
มกราคม
01.21 ~ 01.21หมดเขตยอมรับชั่วโมงการเรียน
01.28 ~ 01.28แจ้งผลคะแนนสอบปลายภาคของเทอมที่ผ่านมา
กุมภาพันธ์
02.02 ~ 02.02พิธีมอบใบสำเร็จการศึกษา
02.25 ~ 02.25เสร็จสิ้นการศึกษา