ADMISSION GUIDE

Mahanaim Cyber College ที่ซึ่งสามารถเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้จักการใช้ชีวิตในพระเจ้า..

คู่มือการเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร  • 1. ลงทะเบียนสมาชิก


  • 2. กรอกรายละเอียดเพื่อเข้ารับการศึกษา


  • 3. แจ้งเตือนการยินยอมเข้ารับการศึกษา


  • 4. ตัดสินใจเข้ารับการศึกษา

แนวทางการรับบุคคลเข้าศึกษา

หมวดหมู่ รายละเอียด
จำนวนนักเรียน 000 Regular / Audit
คุณสมบัติ อายุ 19 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)
ระยะเวลาการลงทะเบียน ทุกดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ หรือ กรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี
การลงทะเบียน Register online
การลงทะเบียน หมดเขตการอนุมัติตามอัตราผู้ลงทะเบียน
การแจ้งเตือน ประกาศเป็นรายบุคคล

ลงทะเบียน